ارث چندگانه(Multiple Inheritance)

یک کلاس همچنین می تواند از بیش از یک کلاس پایه با استفاده از لیست جدا شده با کاما مشتق شود:مثال// Base class
class MyClass {
  public:
    void
myFunction() {
     
cout << "Some content in parent class." ;
    }
};

//
Another base class
class MyOtherClass {
  public:
    void
myOtherFunction() {
     
cout << "Some content in another class." ;
    }
};

//
Derived
class
class MyChildClass: public MyClass, public MyOtherClass {
};

int main() {
 
MyChildClass myObj;
 
myObj.myFunction();
  myObj.myOtherFunction();
 
return 0;
}