تعیین کننده های دسترسی(Access Specifiers)

از فصل Access Specifiers آموختید که سه مورد وجود دارد
مشخص کننده های موجود در C++. تا به حال، ما فقط از عمومی (اعضای یک
کلاس از خارج از کلاس قابل دسترسی است) و خصوصی (اعضا فقط می توانند باشند
در کلاس قابل دسترسی است). سومین مشخص کننده، محافظت شده، شبیه به
خصوصی، اما در کلاس ارثی نیز قابل دسترسی است:مثال// Base class
class
Employee {
  protected: // Protected access specifier
   
int salary;
};


// Derived class
class Programmer: public Employee {
 
public:
    int bonus;
    void
setSalary(int s) {
      salary = s;
   
}
    int getSalary() {
     
return salary;
    }
};

int main() {
 
Programmer myObj;
  myObj.setSalary(50000);
  myObj.bonus =
15000;
  cout <<
"Salary: " << myObj.getSalary() << "n";
  cout << "Bonus: " <<
myObj.bonus << "n";
  return 0;
}