فایل های C++(C++ Files)


کتابخانه fstream به ما امکان می دهد با فایل ها کار کنیم.


برای استفاده از کتابخانه fstream، هر دو استاندارد <iostream> AND< را اضافه کنید /strong> فایل سرصفحه <fstream>:

مثال#include <iostream>
#include <fstream>


سه شیء موجود در کتابخانه fstream وجود دارد،
که برای ایجاد، نوشتن یا خواندن فایل ها استفاده می شود:


شیء/نوع دادهتوضیح
از جریانفایل ها را ایجاد می کند و در آنها می نویسد
ifstreamاز فایل ها می خواند
fstreamترکیبی از ofstream و ifstream: ایجاد، خواندن و نوشتن در فایل‌ها