ایجاد و نوشتن در یک فایل(Create and Write To a File)

برای ایجاد یک فایل، از ofstream یا fstream استفاده کنید. هدف - شی،
و نام فایل را مشخص کنید.


برای نوشتن روی فایل، از عملگر درج (<<) استفاده کنید.
مثال#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;


int main() {
  // Create and open a text file
  ofstream MyFile("filename.txt");

  //
Write to the file
  MyFile << "Files can be tricky, but it is fun
enough!";

  //
Close the file
  MyFile.close();
}
چرا فایل را می بندیم؟


این تمرین خوب در نظر گرفته می‌شود و می‌تواند فضای غیرضروری حافظه را پاک کند.