یک فایل را بخوانید(Read a File)

برای خواندن از یک فایل، از ifstream یا fstream
شی و نام فایل.


توجه داشته باشید که ما همچنین از یک حلقه while همراه با تابع getline() استفاده می کنیم.
(که به شی ifstream تعلق دارد) برای خواندن خط به خط فایل و چاپ محتوای فایل:
مثال// Create a
text string, which is used to output the text file
string myText;


// Read from the text file
ifstream MyReadFile("filename.txt");

// Use a while
loop together with the getline() function to read the file line by line
while (getline (MyReadFile,
myText)) {
  // Output the text from the file
  cout << myText;

}


// Close the file
MyReadFile.close();