C++ استثناها(C++ Exceptions)


هنگام اجرای کد ++C، خطاهای مختلفی ممکن است رخ دهد: خطاهای کدنویسی ایجاد شده توسط برنامه نویس، خطاهای ناشی از ورودی اشتباه،
یا سایر موارد غیر قابل پیش بینی.


وقتی خطایی رخ می‌دهد، C++ معمولاً متوقف می‌شود و یک پیام خطا ایجاد می‌کند. اصطلاح فنی برای این است: C++ یک استثنا (یک خطا را پرتاب می کند) ایجاد می کند.