رسیدگی به هر نوع استثنا (...)(Handle Any Type of Exceptions (...))

اگر پرتاب نوع استفاده شده در try بلوک، می توانید از نحو "سه نقطه" (...) در داخل استفاده کنید بلوک catch، که هر نوع استثنا را کنترل می کند:مثالtry {
  int age = 15;
  if (age > 18) {
   
cout << "Access granted - you are old enough.";
  } else {
   
throw 505;
  }
}
catch (...) {
  cout << "Access denied - You must be at least 18 years
old.n";
}