تورفتگی پایتون(Python Indentation)

تورفتگی به فضاهای ابتدای یک خط کد اشاره دارد.

 در زبان های برنامه نویسی دیگر تورفتگی در کد فقط برای خوانایی بیشتر استفاده می شود، اما تورفتگی در پایتون بسیار مهم است.

Python از تورفتگی برای نشان دادن بلوک کد استفاده می کند.


مثال

if 5 > 2:
 print("Five is greater than two!")

اگر این تورفتگی را رد کنید پایتون به شما خطایی می دهد:


مثال

در کد زیر بعلت عدم رعایت تورفتگی خطای syntax رخ می دهد.

if 5 > 2:
print("Five is greater than two!")

تعداد فاصله ها به شما به عنوان یک برنامه نویس بستگی دارد، اما حداقل یکی باید باشد.


مثال


if 5 > 2:
 print("Five is greater than two!")
if 5 > 2:
        print("Five is greater than two!") 

شما باید از همان تعداد فاصله در همان بلوک کد استفاده کنید، در غیر این صورت پایتون به شما یک خطا می دهد:


مثال


Syntax Error:


if 5 > 2:
 print("Five is greater than two!")
        print("Five is greater thantwo!")