متغیرهای پایتون(Python Variables)

در پایتون، متغیرها زمانی ایجاد می شوند که یک مقدار به آن اختصاص دهید:

مثال


Variables in Python:


x = 5
y = "Hello, World!"

پایتون هیچ فرمانی برای اعلان متغیر ندارد.