نظرات(Comments)

Python دارای قابلیت کامنت گذاری به منظور درج توضیحات اضافی درون کد است.

نظرات با # شروع می شوند و پایتون بقیه خط را به عنوان یک کامنت یا توضیح ارائه می کند:


مثال


Comments in Python:


#This is a comment.

print("Hello, World!")