ایجاد یک نظر(Creating a Comment)


نظرات (توضیحات ) با یک # شروع می‌شوند و پایتون آنها را نادیده می گیرد:


مثال


#This is a comment

print("Hello, World!")

نظرات را می توان در انتهای یک خط قرار داد و پایتون بقیه را نادیده می گیرد :

مثال


print("Hello, World!") #This is a comment


نظرات تنها برای توضیح کد نیس، می توان از آن برای جلوگیری از اجرای کد پایتون نیز استفاده کرد:


مثال


#print("Hello, World!")
print("Cheers, Mate!")