نظرات چند خطی(Multi Line Comments)

Python واقعاً دستوری برای نظرات چند خطی ندارد.

برای افزودن یک نظر چند خطی می‌توانید برای هر خط یک # وارد کنید:


مثال


#This is a comment
#written in
#more than just one line
print("Hello,World!")


یا، نه کاملاً آنطور که در نظر گرفته شده است، می توانید از یک رشته چند خطی استفاده کنید.

از آنجایی که پایتون کلمات رشته‌ای را که به یک متغیر اختصاص داده نمی‌شوند نادیده می‌گیرد، می‌توانید یک رشته چند خطی (نقل قول سه‌گانه) در کد خود اضافه کنید و نظر خود را در آن قرار دهید:


مثال

"""
This is a comment
written in
more than just
one line
"""
print("Hello, World!")

تا زمانی که رشته به متغیری اختصاص داده نشده باشد، پایتون کد را می‌خواند، اما سپس آن را نادیده می‌گیرد و شما یک نظر چند خطی داده‌اید.