ایجاد متغیرها(Creating Variables)

متغیرها محفظه هایی برای ذخیره مقادیر داده هستند.

برخلاف سایر زبان‌های برنامه‌نویسی، پایتون هیچ فرمانی برای اعلان متغیر ندارد.

یک متغیر در لحظه ای ایجاد می شود که برای اولین بار مقداری به آن اختصاص می دهید.


مثال


x = 5
y = "John"
print(x)
print(y)


متغیرها نیازی به اعلان با نوع خاصی ندارند و حتی می‌توانند پس از تنظیم، نوع خود را تغییر دهند.


مثال


x = 4 # x is of type int
x = "Sally" # x is now of type str
print(x)


متغیرهای رشته‌ای را می‌توان با استفاده از نقل قول‌های تکی یا دوگانه اعلام کرد:


مثال


x = "John"
# is the same as
x ='John'