مقدار را به چند متغیر اختصاص دهید(Assign Value to Multiple Variables)

Python به شما امکان می دهد مقادیری را به چندین متغیر در یک خط اختصاص دهید:


مثالx, y, z = "Orange", "Banana", "Cherry"
print(x)
print(y)
print(z)


و می توانید یک مقدار را به چندین متغیر در یک خط اختصاص دهید:


مثال


x = y = z = "Orange"
print(x)
print(y)
print(z)