چاپ متغیر ها (Output Variables)

از عبارت print پایتون اغلب برای خروجی متغیرها استفاده می شود.

برای ترکیب متن و متغیر، پایتون از
نویسه +:


مثالx = "awesome"
print("Python is " + x)

همچنین می‌توانید از کاراکتر + برای اضافه کردن یک متغیر به متغیر دیگر استفاده کنید:


مثال


x = "Python is "
y = "awesome"
z =  x + y
print(z)
برای اعداد، کاراکتر + به عنوان یک عملگر ریاضی کار می کند:


مثال


x = 5
y = 10
print(x + y)

اگر سعی کنید یک رشته و یک عدد را ترکیب کنید، پایتون به شما یک خطا می دهد:

مثالx = 5
y = "John"
print(x + y)