متغیرهای جهانی(Global Variables)

متغیرهایی که خارج از یک تابع ایجاد می شوند (مانند همه مثال ها بالا) به عنوان متغیرهای سراسری شناخته می شوند.


متغیرهای سراسری یا جهانی می توانند در همه جا استفاده شوند، هم در داخل توابع و هم خارج.


مثال


Create a variable outside of a function, and use it inside the function


x = "awesome"
def myfunc():
  print("Python is " + x)

myfunc()


اگر یک متغیر با همان نام در داخل یک تابع ایجاد می کنید، این متغیر محلی خواهد بود و فقط در داخل تابع قابل استفاده است. متغیر جهانی
 با همان نام، جهانی و با مقدار اصلی باقی خواهد ماند.


مثال


Create a variable inside a function, with the same name as the global
variable


x = "awesome"

def myfunc():
  x = "fantastic"
  print("Python is " + x)

myfunc()

print("Python is " + x)