کلمه کلیدی global (The global Keyword)

به طور معمول، هنگامی که یک متغیر در داخل یک تابع ایجاد می کنید، آن متغیر  محلی، و فقط می تواند در داخل آن تابع استفاده شود.


برای ایجاد یک متغیر سراسری در داخل یک تابع، می توانید از کلمه کلیدی global استفاده کنید:

مثال


If you use the global keyword, the variable belongs to the global scope:


def myfunc():
  global x
  x = "fantastic"
myfunc()

print("Python is " + x)


همچنین، اگر می‌خواهید یک متغیر سراسری را در یک تابع تغییر دهید، از کلمه کلیدی global استفاده کنید.


مثال


To change the value of a global variable inside a function, refer to the
variable by using the global keyword:


x = "awesome"

def myfunc():
  global x
  x = "fantastic"
myfunc()

print("Python is " + x)