انواع داده های داخلی(Built-in Data Types)

در برنامه نویسی، نوع داده یک مفهوم مهم است.

متغیرها می‌توانند داده‌های مختلف را ذخیره کنند .


انواع داده‌های Python :


نوع متن:str
انواع عددی:int، float،complex
انواع دنباله:list، tuple،range
نوع نقشه برداری:dict
تنظیم انواع:set، frozenset
نوع بولی:bool
انواع باینری:byte، bytearray،memoryview