تنظیم نوع داده(Setting the Data Type)

در پایتون، زمانی که مقداری را به یک متغیر اختصاص می دهید، نوع داده تنظیم می شود:

مثال
نوع داده
x = "Hello World"str
x = 20int
x = 20.5float
x = 1jcomplex
x = ["apple", "banana", "cherry"]list
x = ("apple", "banana", "cherry")tuple
x = range(6)range
x = {"name" : "John", "age" : 36}dict
x = {"apple", "banana", "cherry"}set
x = frozenset({"apple", "banana", "cherry"})frozenset
x = Truebool
x = b"Hello"bytes
x = bytearray(5)bytearray
x = memoryview(bytes(5))memoryview