تنظیم نوع داده خاص(Setting the Specific Data Type)

اگر می خواهید نوع داده را مشخص کنید، می توانید از موارد زیر استفاده کنید

مثال
نوع داده
x = str("Hello World")str
x = int(20)int
x = float(20.5)float
x = complex(1j)complex
x = list(("apple", "banana", "cherry"))list
x = tuple(("apple", "banana", "cherry"))tuple
x = range(6)range
x = dict(name="John", age=36)dict
x = set(("apple", "banana", "cherry"))set
x = frozenset(("apple", "banana", "cherry"))frozenset
x = bool(5)bool
x = bytes(5)bytes
x = bytearray(5)bytearray
x = memoryview(bytes(5))memoryview