اعداد پایتون(Python Numbers)سه نوع عددی در پایتون وجود دارد:  • int

  • شناور

  • پیچیدهمتغیرهای انواع عددی زمانی ایجاد می شوند که یک مقدار به آنها اختصاص دهید:
مثالx = 1   
# int
y = 2.8  # float
z = 1j   # complex
برای تأیید نوع هر شی در پایتون، از تابع type() استفاده کنید:
مثالprint(type(x))
print(type(y))
print(type(z))