شناور(Float)

Float یا "شماره ممیز شناور" یک عدد مثبت یا منفی است که حاوی یک یا چند اعشار است.
مثال


Floats:x = 1.10
y = 1.0
z = -35.59

print(type(x))
print(type(y))
print(type(z))
Float همچنین می تواند اعداد علمی با "e" برای نشان دادن توان 10 باشد.
مثال


Floats:x = 35e3
y = 12E4
z = -87.7e100

print(type(x))
print(type(y))

print(type(z))