مجتمع(Complex)

اعداد مختلط با "j" به عنوان قسمت خیالی نوشته می شوند:
مثال


Complex:x = 3+5j
y = 5j
z = -5j

print(type(x))
print(type(y))

print(type(z))