تبدیل نوع(Type Conversion)

می توانید با int() از یک نوع به نوع دیگر تبدیل کنید،
روش‌های float() و complex():
مثال


Convert from one type to another:x = 1 # int
y = 2.8 # float
z = 1j # complex

#convert from int to float:

a = float(x)

#convert from float to int:

b = int(y)

#convert from int to complex:
c = complex(x)

print(a)
print(b)

print(c)

print(type(a))
print(type(b))

print(type(c))

توجه: نمی‌توانید اعداد مختلط را به نوع دیگری تبدیل کنید.