عدد تصادفی(Random Number)

Python تابع random() ندارد
یک عدد تصادفی بسازید، اما پایتون یک ماژول داخلی به نام دارد
تصادفی که می تواند برای ساختن اعداد تصادفی استفاده شود:
مثال


Import the random module, and display a random number between 1 and 9:import random

print(random.randrange(1,10))
در مرجع ماژول تصادفی ما درباره ماژول تصادفی بیشتر خواهید آموخت.خود را با تمرینات آزمایش کنیدورزش:


برای تبدیل x به عدد اعشاری، نحو صحیح را وارد کنید.<پیش>
x = 5
x = (x)

شروع تمرین