رشته را به یک متغیر اختصاص دهید(Assign String to a Variable)

تخصیص یک رشته به یک متغیر با نام متغیر و به دنبال آن انجام می شود
علامت مساوی و رشته:
مثالa = "Hello"
print(a)