رشته های چند خطی(Multiline Strings)

می توانید با استفاده از سه نقل قول، یک رشته چند خطی را به یک متغیر اختصاص دهید:
مثال


You can use three double quotes:a = """Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit,
sed do
eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore magna aliqua."""
print(a)
یا سه نقل قول تکی:
مثالa = '''Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit,
sed do
eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore magna aliqua.'''
print(a)

توجه: در نتیجه، خطوط شکسته در همان موقعیت کد درج می‌شوند.