برش دادن(Slicing)

می توانید با استفاده از نحو برش، طیف وسیعی از نویسه ها را برگردانید.


شاخص شروع و اندیس پایان را که با دو نقطه از هم جدا شده اند، مشخص کنید تا a را برگردانید
بخشی از رشته.
مثال


Get the characters from position 2 to position 5 (not included):b = "Hello, World!"

print(b[2:5])