روش های رشته ای(String Methods)

Python مجموعه‌ای از روش‌های داخلی دارد که می‌توانید روی رشته‌ها استفاده کنید.
مثال


The strip() method removes any whitespace from the beginning or the end:a = " Hello, World! "

print(a.strip()) # returns "Hello, World!"


مثال


The lower() method returns the string in lower case:a = "Hello, World!"

print(a.lower())

مثال


The upper() method returns the string in upper case:a = "Hello, World!"

print(a.upper())

مثال


The replace() method replaces a string with another string:a = "Hello, World!"

print(a.replace("H", "J"))

مثال


The split() method splits the string into substrings if it finds instances of the separator:a = "Hello, World!"

print(a.split(",")) #
returns ['Hello', ' World!']
درباره روش‌های رشته‌ای با مرجع روش‌های رشته‌ای

ما بیشتر بیاموزید