الحاق رشته(String Concatenation)

برای به هم پیوستن یا ترکیب دو رشته می توانید از عملگر + استفاده کنید.
مثال


Merge variable a with variable
b into variable c:a = "Hello"
b = "World"
c = a + b

print(c)

مثال


To add a space between them, add a " ":a = "Hello"
b = "World"
c = a + " " + b

print(c)