شخصیت فرار(Escape Character)

برای درج کاراکترهایی که در یک رشته غیرقانونی هستند، از یک کاراکتر فرار استفاده کنید.


یک کاراکتر escape یک علامت معکوس است که به دنبال آن نویسه‌ای است که می‌خواهید درج کنید.


نمونه‌ای از یک کاراکتر غیرقانونی، یک نقل قول مضاعف در داخل یک رشته است که اطراف آن با دو نقل قول احاطه شده است:
مثال


You will get an error if you use double quotes inside a string that is
surrounded by double quotes:txt = "We are the so-called "Vikings" from the north."
برای رفع این مشکل، از کاراکتر فرار " استفاده کنید:
مثال


The escape character allows you to use double quotes when you normally would not be allowed:txt = "We are the so-called "Vikings" from the north."
سایر کاراکترهای فرار مورد استفاده در پایتون:


کد نتیجه امتحان کنید
' یک نقل قولامتحان کنید»
\\ بازشوامتحان کنید»
n خط جدیدامتحان کنید»
r بازگشت کالسکهامتحان کنید»
t برگهامتحان کنید»
b Backspaceامتحان کنید»
f فید فرم
ooo مقدار هشتگانهامتحان کنید»
xhh مقدار هگزاامتحان کنید»