ارزش های بولی(Boolean Values)


در برنامه نویسی اغلب باید بدانید که آیا یک عبارت وجود دارد یا خیر
درست یا نادرست.


شما می توانید هر عبارتی را در پایتون ارزیابی کنید و یکی از دو مورد را دریافت کنید
پاسخ می دهد،
درست یا نادرست.


وقتی دو مقدار را با هم مقایسه می کنید، عبارت مورد ارزیابی قرار می گیرد و پایتون برمی گرداند
پاسخ بولی:
مثالprint(10 > 9)
print(10 == 9)
print(10 < 9)

وقتی شرطی را در دستور if اجرا می کنید، پایتون برمی گردد
درست یا نادرست:
مثال


Print a message based on whether the condition is True or
False:a = 200
b = 33

if b > a:
  print("b is greater than a")

else:
  print("b is not greater than a")