ارزش ها و متغیرها را ارزیابی کنید(Evaluate Values and Variables)

عملکرد bool() به شما امکان می دهد ارزیابی کنید
هر ارزشی دارد و به شما می دهد
درست یا نادرست
در عوض،
مثال


Evaluate a string and a number:print(bool("Hello"))
print(bool(15))


مثال


Evaluate two variables:x = "Hello"
y = 15

print(bool(x))
print(bool(y))