بیشتر ارزش ها درست هستند(Most Values are True)

تقریباً هر مقدار به درست ارزیابی می‌شود.
دارای نوعی محتوا است.


هر رشته ای درست است، به جز رشته های خالی.


هر عددی درست است، به جز
0.


هر فهرست، تاپل، مجموعه و فرهنگ لغت درست است، به جز
خالی.
مثال


The following will return True:bool("abc")
bool(123)
bool(["apple", "cherry", "banana"])