برخی از ارزش ها نادرست هستند(Some Values are False)

در واقع، مقادیر زیادی برای ارزیابی وجود ندارد
نادرست، به جز مقادیر خالی، مانند ()،
[]، {}،
""، شماره
0 و مقدار هیچ.
و البته مقدار False به
نادرست.
مثال


The following will return False:bool(False)
bool(None)
bool(0)
bool("")
bool(())
bool([])

bool({})
یک مقدار دیگر، یا شیء در این مورد، به ارزیابی می شود
نادرست، و این در صورتی است که شما یک شی دارید که از یک کلاس با تابع __len__ ساخته شده است که برمی گرداند.
0 یا
نادرست:
مثالclass myclass():
  def __len__(self):
    return 0


myobj = myclass()
print(bool(myobj))