توابع می توانند یک Boolean برگردانند(Functions can Return a Boolean)

پایتون همچنین دارای توابع داخلی بسیاری است که یک مقدار بولی را برمی گرداند، مانند
isinstance()
تابع، که می تواند برای تعیین اینکه آیا یک شی از یک نوع داده خاص است استفاده می شود:
مثال


Check if an object is an integer or not:x = 200
print(isinstance(x, int))
خود را با تمرینات آزمایش کنیدورزش:


عبارت زیر یک مقدار بولی را چاپ می کند، کدام یک؟<پیش>
چاپ (10 > 9)شروع تمرین