اپراتورهای پایتون(Python Operators)عملگرها برای انجام عملیات روی متغیرها و مقادیر استفاده می‌شوند.Python عملگرها را به گروه‌های زیر تقسیم می‌کند:  • عملگرهای حسابی

  • اپراتورهای تخصیص

  • اپراتورهای مقایسه

  • عملگرهای منطقی

  • اپراتورهای هویت

  • اپراتورهای عضویت

  • اپراتورهای بیتی