عملگرهای حسابی پایتون(Python Arithmetic Operators)

عملگرهای حسابی با مقادیر عددی برای انجام عملیات ریاضی رایج استفاده می‌شوند:
اپراتورناممثالامتحان کنید
+افزودنx + yامتحان کنید»
-تفریقx - yامتحان کنید»
*ضربx * yامتحان کنید»
/بخشx / yامتحان کنید»
%مدولx % yامتحان کنید»
**تصویرسازیx ** yامتحان کنید»
//تقسیم طبقهx // yامتحان کنید»