عملگرهای تخصیص پایتون(Python Assignment Operators)

از عملگرهای انتساب برای تخصیص مقادیر به متغیرها استفاده می شود:
اپراتورمثالهمانندامتحان کنید
=x = 5x = 5امتحان کنید»
+=x += 3x = x + 3امتحان کنید»
-=x -= 3x = x - 3امتحان کنید»
*=x *= 3x = x * 3امتحان کنید»
/=x /= 3x = x / 3امتحان کنید»
%=x %= 3x = x % 3امتحان کنید»
//=x //= 3x = x // 3امتحان کنید»
**=x **= 3x = x ** 3امتحان کنید»
&=x &= 3x = x & 3امتحان کنید»
|=x |= 3x = x | 3امتحان کنید»
^=x ^= 3x = x ^ 3امتحان کنید»
>>=x >>= 3x = x >> 3امتحان کنید»
<<=x <<= 3x = x << 3امتحان کنید»