عملگرهای منطقی پایتون(Python Logical Operators)

از عملگرهای منطقی برای ترکیب عبارات شرطی استفاده می شود:




























اپراتورتوضیحمثالامتحان کنید
و در صورت درست بودن هر دو عبارت True را برمی گرداندx < 5 و  x < 10امتحان کنید»
یااگر یکی از عبارات درست باشد، مقدار True را برمی‌گرداندx < 5 یا x < 4امتحان کنید»
نهنتیجه را معکوس کنید، اگر نتیجه درست باشد، False را برمی گرداندnot(x < 5 و x < 10)امتحان کنید»