عملگرهای هویت پایتون(Python Identity Operators)

از عملگرهای هویت برای مقایسه اشیاء استفاده می‌شود، نه اگر مساوی باشند، بلکه اگر در واقع یک شی با مکان حافظه یکسان باشند:است

است
اپراتورتوضیحمثالامتحان کنید
is اگر هر دو متغیر یک شی باشند، مقدار true را برمی گرداندx yامتحان کنید»
نیستاگر هر دو متغیر شیء مشابه نباشند، مقدار true را برمی‌گرداندx y نیستامتحان کنید»