اپراتورهای عضویت پایتون(Python Membership Operators)

از عملگرهای عضویت برای آزمایش اینکه آیا دنباله ای در یک شیء ارائه شده است استفاده می شود:

نیست
اپراتورتوضیحمثالامتحان کنید
in اگر دنباله ای با مقدار مشخص شده در شی وجود داشته باشد مقدار True را برمی گرداندx در سالامتحان کنید»
دردر صورتی که دنباله ای با مقدار مشخص شده در آن وجود نداشته باشد True را برمی گرداند
شی
x نه در yامتحان کنید»