عملگرهای بیتی پایتون(Python Bitwise Operators)

از عملگرهای بیتی برای مقایسه اعداد (باینری) استفاده می شود:اپراتورنامتوضیح
وهر بیت را بر روی 1 تنظیم می کند اگر هر دو بیت 1 باشند
|ORهر بیت را بر روی 1 تنظیم می کند اگر یکی از دو بیت 1 باشد
 ^XORهر بیت را روی 1 تنظیم می کند اگر فقط یکی از دو بیت 1 باشد
نههمه بیت ها را معکوس می کند
<<شفت به چپ پر کردن صفربا فشار دادن صفرها از سمت راست به سمت چپ جابه جا شوید و بگذارید چپ ترین بیت ها بیفتند
خاموش
>>شفت به راست امضا شدهبا فشار دادن کپی هایی از سمت چپ ترین بیت از سمت چپ به سمت راست حرکت دهید و اجازه دهید
سمت راست ترین بیت ها سقوط می کنند

خود را با تمرینات آزمایش کنیدورزش:


10 را با 5 ضرب کنید و نتیجه را چاپ کنید.<پیش>
print(10 5)

شروع تمرین