مجموعه‌های پایتون (آرایه‌ها)(Python Collections (Arrays))


چهار نوع داده مجموعه در زبان برنامه نویسی پایتون وجود دارد:  • List مجموعه‌ای است که مرتب و قابل تغییر است. به اعضای تکراری اجازه می دهد.

  • Tuple مجموعه‌ای است مرتب و غیرقابل تغییر. به اعضای تکراری اجازه می دهد.

  • Set مجموعه ای است که مرتب نشده و فهرست نشده است. اعضای تکراری وجود ندارد.

  • فرهنگ مجموعه‌ای است که مرتب، قابل تغییر و نمایه‌سازی شده است. اعضای تکراری وجود ندارد.هنگام انتخاب نوع مجموعه، درک ویژگی های آن نوع مفید است. انتخاب نوع مناسب برای یک مجموعه داده خاص می تواند به معنای حفظ معنا باشد، و می تواند به معنای افزایش کارایی یا امنیت باشد.