فهرست کنید(List)

لیست مجموعه‌ای است که مرتب و قابل تغییر است. در پایتون لیست ها با کروشه نوشته می شوند.
مثال


Create a List:thislist = ["apple", "banana", "cherry"]

print(thislist)