حلقه از طریق یک لیست(Loop Through a List)

می‌توانید با استفاده از برای موارد فهرست را حلقه بزنید
حلقه:
مثال


Print all items in the list, one by one:thislist = ["apple", "banana", "cherry"]

for x in thislist:
  print(x)
در فصل Python For Loops ما درباره حلقه‌های for اطلاعات بیشتری کسب خواهید کرد.