دستور hostname

دستور Hostname در خط فرمان (cmd)، نام کامپیوتر شما را نمایش خواهد داد.

hostname