موارد را اضافه کنید(Add Items)

برای افزودن یک مورد به انتهای لیست، از append() استفاده کنید.
روش:
مثال


Using the append() method to append an item:thislist = ["apple", "banana", "cherry"]

thislist.append("orange")

print(thislist)
برای افزودن یک مورد در نمایه مشخص شده، از روش insert() استفاده کنید:
مثال


Insert an item as the second position:thislist = ["apple", "banana", "cherry"]

thislist.insert(1, "orange")

print(thislist)