حذف آیتم(Remove Item)

روش های مختلفی برای حذف موارد از لیست وجود دارد:
مثال


The remove() method removes the specified item:thislist = ["apple", "banana", "cherry"]

thislist.remove("banana")

print(thislist)

مثال


The pop() method removes the specified
index, (or the last item if index is not specified):thislist = ["apple", "banana", "cherry"]

thislist.pop()

print(thislist)

مثال


The del keyword removes the specified
index:thislist = ["apple", "banana", "cherry"]

del
thislist[0]
print(thislist)

مثال


The del keyword can also delete the list
completely:thislist = ["apple", "banana", "cherry"]

del
thislist

مثال


The clear() method empties the list:thislist = ["apple", "banana", "cherry"]

thislist.clear()
print(thislist)