به دو لیست بپیوندید(Join Two Lists)

چندین راه برای پیوستن یا الحاق دو یا چند لیست در پایتون وجود دارد.


یکی از ساده‌ترین راه‌ها استفاده از + است.
اپراتور.
مثال


Join two list:list1 = ["a", "b" , "c"]
list2 = [1, 2, 3]

list3 = list1 + list2

print(list3)
یک راه دیگر برای پیوستن به دو لیست، ضمیمه کردن همه موارد از list2 به آن است
list1، یکی یکی:
مثال


Append list2 into list1:list1 = ["a", "b" , "c"]
list2 = [1, 2, 3]


for x in list2:
  list1.append(x)

print(list1)
یا می توانید از extend() استفاده کنید
روش،
که هدف آن افزودن عناصر از یک لیست به لیست دیگر است
لیست:
مثال


Use the extend() method to add list2 at the end of list1:list1 = ["a", "b" , "c"]
list2 = [1, 2, 3]

list1.extend(list2)

print(list1)